¿Cantos dos que están a ler este artigo saben o que é un navegador por satélite? Probablemente todo, desde que se puxeron a disposición os primeiros navegadores para coches ata a data, calquera foi capaz de ver por si só o que esta ferramenta che permite facer, tamén grazas á súa presenza en teléfonos intelixentes (Google Maps, por exemplo),

Se estivésemos nunha conferencia e preguntásemos cantos utilizaron algún navegador por satélite para moverse dentro ou fóra dunha cidade, probablemente vexamos as mans de todos levantados.
E se nos preguntamos cantos usan xeralmente este instrumento, tamén neste caso, as mans levantadas serían moitas, probablemente as da maioría das persoas presentes na sala.

Unha opinión xeneralizada, non só entre os especialistas, é que o uso do navegante por satélite "preguiza" o cerebro. Pero é realmente así?

Dahmani e Bohbot[1] intentaron comprobalo experimentalmente e, en particular, intentaron comprender se o uso da navegación satelital empeora as túas habilidades de orientación.

Entender o que é a investigación, sen embargo, unha premisa.

Cando nos orientamos e nos movemos nun novo ambiente, normalmente dependemos de dous tipos de estratexia[1]:

  • Estratexia mnemónica espacial. Trátase da aprendizaxe dos puntos de referencia e das súas posicións relativas, contribuíndo así á creación dun mapa cognitivo do ambiente. Este tipo de habilidade está intimamente relacionada co hipocampo, a rexión do funcionamento do cerebro implicada coa memoria episódica.

O segundo tipo de estratexia leva a comportamentos máis ríxidos, pero nos permitiría moverse en ambientes coñecidos coma se estivésemos nun piloto automático.

Agora pasemos á investigación ...

Dahmani e Bohbot no estudo do que falamos recolleron moita información que son principalmente as seguintes:

  • Datos de cuestionarios en comparación co número de horas de uso do navegador por satélite, percepción de depender do seu uso e percepción de ter sentido de orientación.
  • Probas informatizadas para avaliar as habilidades de orientación, vías de aprendizaxe e tipo de estratexia de orientación empregada.

Todas estas probas, escalas e cuestionarios foron administrados dúas veces, un tres anos de distancia, para observar os cambios ao longo do tempo.

Imos agora a ver os resultados:

  • As persoas que afirmaron usar máis o sat nav foron tamén as que nas probas informatizadas de orientación recorreron menos ao uso de estratexias mnemónicas espaciais. Esta cifra tamén se confirmou ao correlacionar o descenso das puntuacións no texto informatizado (entre as dúas enquisas despois de 3 anos) coa cantidade de uso do navegador (sempre máis de 3 anos). Noutras palabras, cantas máis persoas usasen o navegador durante os 3 anos previstos pola investigación, máis se deterioraron as súas habilidades de orientación nas probas informatizadas..
  • A medida que aumentou o uso do navegante por satélite aumentou o uso da estratexia de resposta ao estímulo (ao contrario do uso da estratexia mnemónica espacial que diminúe). Isto é debido a que a navegación por GPS é probablemente similar á utilización da estratexia de resposta ao estímulo ou, polo menos, actúa sobre os propios sistemas cerebrais.
  • Os que máis utilizaron GPS foron menos capaces de comprender os puntos de referencia para atopar o seu camiño
  • Ao aumentar o número de horas de uso do navegador satélite, diminuíu a capacidade de aprender novas rutas.

En xeral, os resultados desta investigación suxiren que o uso regular do navegador por satélite compromete a nosa capacidade para aprender novas rutas e orientarnos.

Comece a escribir e prema Enter para buscar